*** *** قلم یا کلنگ *** ***

                                  نظــــــــم :

عارفی از کوه به صحـرا گذشت                  دید عَـــزاریل به دامـــــان دشت

دل ز غــــــم وسوســــه پرداخته                   دیــــــده ز نیرنگْ تهـــی ساخته

گفت بــــدو عارف صحرا نورد                   از چه درین بادیه ای هرزه گرد

باز چرا مـــــــانده ای از کارگاه                   جای تـــــــو در مدرسه و خانقاه

پیشروی اهـــــــل خیـــانت تویی                   تفرقــه بخش صــف طاعت تویی

این قـَدَرت کنــدی الماس چیست                   خاطرت آسوده ز وسواس چیست

رهـــزن دوران به دل بــدسِگال                    طنز کنــــــان داد جـــــواب سوال

کـــــــز برکــــــات علمای زمان                  فــــــــارغم از کشمکش این و آن

حیله گری های فقیهـــــــان عهد                    داشت مرا بـــاز از آن جدّ و جهد

یک تن از این طایفـــۀ بوالهوس                   از پی گمراهـــــــی کونیـــــن بس

/ 0 نظر / 88 بازدید