:‌تقاضای مطالبه وجه یک فقره سفته

الف: کلاسه :         11

ب: خواهان : فتح اله

            خوانده : حسن

ج: موضوع

د: گردشکار: دادخواست خواهان برای بیان خواسته خود به این شرح است:

ریاست محترم دادگاههای عمومی مشهد

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند خوانده محترم اقدام به صدور یک سفته به شماره 507689 سری (الف) در وجه اینجانب خواهان نموده است که علیرغم مراجعات مکرر به ایشان نتیجه ای حاصل نشده است.

حال با عنایت به وجود اصل سفته مورد نظر در ید بنده به دلالت ماده 198 قانون آئین دادرسی و مواد 515-519-522 قانون و نیز مواد 307-310-313 قانون تجارت صدور چک مستدعی است ضمن دعوت خوانده و صدور حکم بر محکومیت مشار الیه , کلیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه را در رأی خویش به اینجانب مبذول فرمائید . شایان ذکر است به دلیل عجز از پرداخت هزینه های دادرسی مستدعی است پس از استماع شهادت مشهود دل بر اعسار بنده همکاری های لازم را نیز مبذول فرمائید.

جلسه دادگاه در 17/6/83 در وقت مقرر با حضور خواهان در غیاب خوانده بدون وصول لایحه ای تشکیل گردیده خواهان اظهار داشت طلب اینجانب از خوانده بیش از هفت میلیون تومان است که پنج میلیون تومان آن سفته حاضر است فعلاً تقاضای مطالبه وجه سفته را به انضمام هزینه دادرسی دارم.

هـ : ) رای صادره قاضی در دادگاه بدوی

چنین می شود که دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر رأی صادر می کند

بسمه تعالی – رأ ی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای فتح اله  به طرفیت آقای حسین به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه سفته شماره 507689-8/4/83 به انضمام هزینه دادرسی با توجه به ارائه رونوشت مصدق سفته توسط خواهان و عدم وصول دفاعیه ای از طرف خوانده دعوی در این مرحله وارد تشخیص به استناد مواد 245 و 309 قانون تجارت و 515 و519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت پنجاه میلیون ریال وجه سفته و نهصد و چهل و پنج هزار ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام میگردد. رأی صادره غیابی بوده ظرف بیست روز قابل دادخواهی در همین دادگاه است و به مدت بیست روز قابل اعتراض در حاکم تجدید نظر استان خراسان است.

رئیس شعبه 11 دادگاه حقوقی مشهد

شیعه علی

هـ : ) رای صادره در دادگاه بدوی مرحله واخواهی

بعد از صدور این رأی خوانده دادخواست واخواهی مبنی بر اعسار از هزینه دادرسی و واخوانی به دادگاه ارائه داده که رأی صادره به این شرح است:

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای حسن به طرفیت آقای فتح اله به خواسته اعساراز هزینه دادرسی , نظر به اینکه خواهان دلیلی در اثبات ادعای خود ارائه ننموده و شهود خود را نیز حاظر نکرده است لذا دعوی اعسار از هزینه دادری بلادلیل بوده به استناد مواد 1257 قانون مدنی و 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر میگردد رأی صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر است.

رئیس شعبه 11 دادگاه حقوقی مشهد

جلیل شیعه علی

 

ی ) گردشکاردردادگاه تجدید نظر:

خوانده بعد از واخواهی اقدام به تجدیدنظر خواهی می نماید هیئت شعبه پس از بازرسی اوراق پرونده وانجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و رأی صادر می کند.

رأی دادگاه تجدید نظر:

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای حسن نسبت به دادنامه شماره 402/112-28/9/83 در پرونده کلاسه 444-83 صادره از شعبه 11 دادگاه حقوقی مشهد که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظر خواه بطرفیت تجدیدنظر خوانده آقای فتح اله به خواسته اعسار از هزینه دادرسی در رابطه به محکومیت در دادنامه شماره 64/64-8/7/83 در پرونده کلاسه 16-83 صادر از شعبه 11 حقوقی مشهد که دادگاه محترم بدوی رسیدگی به جهت عدم ارائه دلیل و شهود برای اثبات ادعای خود حکم به بطلان آن صادرو مورد اعتراض و تجدیدنظر خواهی قرارگرفته با توجه به محتویات پرونده حکم صادر منطبق با قانون صادر شده و با جهات یاد شده در ذیل ماده348 انطباق ندارد مستنداً به ذیل ماده 358 آئین دادرسی مدنی بارد تجدید نظر خواهی رأی بدوی تأیید میگردد

رئیس                           مستشاران شعبه 12 تجدیدنظر استان خراسان رضوی

شریفی                         ولی پور    زواری

که در انتها منجر به صدور اجرائیه میشود.

نظر کارآموز: مراجع قضایی تالی و عالی می بایست با طواری دادرسی مبارزه نموده و نگذارند طولانی شدن رسیدگی از اجرا شدن عدالت جلوگیری نماید چرا اینکه در مانحن فیه پس از گذشتن مهلت واخواهی و تجدید نظر خواهی رای قطعی شده و ادعاهای مطروحه از طرف محکوم علیه نیاید مانع اجرای حکم باشد و باید جدای از پرونده به آن رسیدگی

/ 0 نظر / 706 بازدید